TáC D?NG GEN N?T B?NG LATEX

Nh?ng c?ng d?ng gen n?t b?ng latex mang l?i:

gen n?t b?ng
  • ?Gi?m m? sau sinh hi?u qu? nhanh so v?i các bi?n pháp th?ng th??ng.
  • ?Có khung x??ng thép nên ??nh hình ???c ph?n eo hi?u qu?.
  • ?Kh?ng gay ra tác d?ng ph?
  • ?Kh?ng b? ?au m?i , d? dàng và ti?n l?i khi s? d?ng.
  • ?Có tác d?ng t? ph?n d??i ng?c ??n h?ng , và ??c bi?t là ? vùng eo .
  • ?S?n ph?m có 2 màu da và ?en : d? k?t h?p bên trong ho?c bên ngoài khi m?c ??.
  • ?Ch?t li?u cao su cao c?p, m?n màng, thoán mát, ?àn h?i t?t, tuy?t ??i kh?ng d? ?ng v?i da.

– ?Latex là s?n ph?m?gen n?t b?ng?có ch?c n?ng t?o dáng cho vòng eo, thu g?n l?i c? b?ng nh?t là nh?ng ch? em sau khi sinh b?ng kh?ng th? thu g?n l?i m?t cách t? nhiên nh? tr??c khi sinh, nh?ng ch? em làm vi?c ph?i ng?i nhi?u, ?n nhi?u và tích m? ? b?ng thì áo có tác d?ng tiêu d?n m? b?ng sau 1 th?i gian m?c do tu?n hoàn nhi?t t? c? th? sinh ra bên trong áo khi m?c. . Gen n?t b?ng latex là lo?i ?ai cu?n b?ng có tác d?ng ??nh hình khu?n ng??i cho các ch? em mu?n có vóc dáng thon g?n ho?c gi?m m? ? vùng eo.
– Gen n?t b?ng ???c làm t? ch?t li?u cao su nên ?? co gi?n , ?àn h?i c?c kì t?t , kh?ng b? ép sát vào vòng eo gay khó ch?u hay khó th?. Khi n?t b?ng, m?t ph?n m? th?a s? ???c ?ào th?i qua da. Do v?y, n?u các m? kh?ng s? d?ng lo?i v?i có kh? n?ng th?m c?ng nh? thoát m? h?i t?t, l??ng m? h?i tích t? l?i s? gay khó ch?u ??ng th?i ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a b?n.

?U ?I?M V??T TR?I

H?Y LàM ??P AN TOàN B?NG GEN N?T LATEX CHíNH H?NG

Ngu?n g?c:

?ai n?t b?ng?Latex?9 x??ng – 25 x??ng là dòng s?n ph?m ???c nh?p kh?u tr?c ti?p chính h?ng t? HY L?P.

–??ai n?t b?ng?Latex?9 x??ng – 25 x??ng thép giúp ??nh hình eo, si?t ch?t bó c? ng?n ng?a m? phát tri?n trong quá trình s? d?ng ?ai.

– L?p cao su non nhi?t lu?n bó sát c? th? ?ánh tan m? th?a hi?u qu?.

– H? tr? ch? em trong quá trình gi?m can hi?u qu?

??i t??ng phù h?p:

+ Phù h?p v?i các ch? em có nhu c?u l?y l?i vòng eo con ki?n, m?c h? tr? t?p th? d?c, gym, yoga hi?u qu?. Kh?ng gay khó ch?u trong h?u h?t các t? th? k? c? khi ng?i.

+ Phù h?p v?i ??i t??ng mu?n?gi?m eo hi?u qu??nh? các m? sau sinh, các ch? em t?p gym l?y l?i body chu?n.

Giá: – 600.000?/ 25 X??NG

? ? ? ? – 550.000?/ 9 X??NG

?

CáCH S? D?NG GEN N?T LATEX HI?U QU? NH?T

B?n nên s? h?u ngay m?t chi?c gen n?t b?ng latex s? có ??ng l?c h?n trong vi?c gi?m eo l?y l?i ???c vóc dáng nh? mình mong mu?n. Nh?ng nh? r?ng “L??i bi?ng là k? thù c?a “cái ??p” nhé.

?eo gen n?t b?ng Latex trong quá trình t?p, ??c bi?t là t?p n?ng giúp ?quá trình ??t cháy m? b?ng nhanh h?n, than hình s?n ch?c và kh?e m?nh h?n. Vùng b?ng ???c si?t ch?t b?ng Gen Latex s? t?o áp l?c tr?c ti?p lên ph?n eo, giúp t?o nên th?t eo và s?n ch?c h?n.

Vi?c k?t h?p này s? rút ng?n th?i gian gi?m eo cho ch? em ph? n? ?áng k? trong kho?ng th?i gian ng?n. Và ch? em nh? , vi?c gi?m eo là quá trình r?t khó kh?n và kiên trì nên h?y k?t h?p gen n?t b?ng này cùng v?i v?n ??ng nhé .

B??c ??u tiên:?B??c này khá quan tr?ng, ?? tam tr?ng c?ng nh? hi?u qu? h?n nên ?? tinh th?n th? thái tho?i mái v?i am nh?c, k?t h?p v?i m?t b?n balad nh? nhàng kích thích quá trình v?n ??ng c? th? t?o ni?m vui t?p luy?n

B??c hai:??eo ?ai n?ch b?ng Latex vào ?? t?p luy?n

B??c ba:?B?t ??u v?i bài t?p nh?:

– ???u tiên, n?m ng?a xu?ng n?n, m?t h??ng lên trên, sau ?ó t? t? nang ??u g?i lên trên, 2 tay v?n ?? ch?m ??t.

– Ti?p theo, ??y m?nh gót chan và nang m?ng lên nh?ng hai cánh tay v?n ?? nguyên v? trí ban ??u.

– C? ti?p t?c gi? ng??i ? v? trí ??n khi m?i, th?c hi?n ??ng tác ?ó 4 l?n trong 25 – 30 phút m?i ngày, lau d?n có thêm t?ng thêm th?i?gian.

VIDEO H??NG D?N S? D?NG

??NG KY TìM HI?U TH?NG TIN V? GEN N?T LATEX

Vui lòng g?i th?ng tin cá nhan ?? ???c h??ng d?n :

TH??NG HI?U LàM ??P HàNG ??U VI?T NAM

S?N PH?M GI?M C?N UY TíN

KEM TAN M BNG C BNG

TH VIN NH

CHíNH SáCH & GIá BáN

BNG GIáGEN NT BNG LATEX

BNG GIá KEM TAN M C BNG

Chi tit xem ti:http://kemtanmocobong.online/

TNG KHO PHN PHI S Và L

GEN NT BNG LATEX CHíNH HNG TOàN QUC

Tr s chính:
S 51 Bàu Cát 1
Phng 14 – Qun Tan Bình – Tp. H Chí Minh
Tel: 0352.747.333 – 028.2248.6777

NG KY NHN TRN B TàI LIU

Vui lòng cung cp thng tin chúng ti gi cho Quy khách nhng thng tin cn thit cho vic gim can hiu qu.